::: Thông tin
Hệ Thống Quản Lý Nhà Trường

CHI BỘ - BAN GIÁM HIỆU - ĐOÀN THỂ:

Chi Ủy Chi Bộ:


Bí Thư Chi Bộ:
Thầy Lê Đình Hùng
Phó Bí Thư Chi Bộ:
Thầy Phan Đổ Huy Thông
Chi Ủy Viên:
Cô Phan Ngọc Mai
Ban Giám Hiệu:

Hiệu Trưởng:
Thầy Trần Minh Phụng
Phó Hiệu Trưởng:
Thầy Lê Đình Hùng
Phó Hiệu Trưởng:Thầy Phan Đổ Huy Thông
Lãnh Đạo Đoàn Thể:

Chủ Tịch Công Đoàn:
Thầy Lê Văn Tùng
Phó Chủ Tịch Công Đoàn:Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bí Thư Đoàn Trường:
Thầy Nguyễn Bảo Trọng
Phó Bí Thư Đoàn Trường:Thầy Nguyễn Hoàng Nam