KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHOÁ 10 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Đăng ngày Thứ 2 03/06/2019 03:12

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   106 /KH-TCNCC

Củ Chi, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thi tốt nghiệp nghề khoá 10 trình độ trung cấp

 

 

Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 5796/QĐ/UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trường Trung cấp nghề Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TCNCC ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Trường TCN Củ Chi về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường TCN Củ Chi trực thuộc UBND huyện Củ Chi;

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo khoá 10 trình độ trung cấp tuyển sinh tháng 09/2016,

I. Đối tượng dự thi:

 • Học sinh các lớp trung cấp khóa 10 có đủ điều kiện dự thi theo quy định.
 • Học sinh không đạt tốt nghiệp nghề các khóa trước, có đủ điều kiện dự thi và có đăng ký dự thi.

II. Tiến độ và phân công thực hiện:

 • Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 18/05/2019:
 • Các khoa tổ chức hướng dẫn học sinh viết báo cáo tốt nghiệp, tổng kết kết quả thực tập, tổ chức học lại, thi trả nợ môn cho học sinh; hoàn thành hồ sơ chuyên môn. Hạn chót 15/05/2019.
 • Các khoa lập danh sách giáo viên chấm thi (lý thuyết, thực hành) gửi về phòng Đào tạo (đ/c Mai). Hạn chót 10/05/2019.
 • Lập Quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm thi (Phòng Đào tạo, phòng Hành chánh Quản trị).
 • Lập dự trù nguyên vật liệu thi thực hành và soạn đề thi tốt nghiệp (2 đề, kèm đáp án): Trưởng khoa lập dự trù và phân công thực hiện. Gửi bản cứng về phòng Đào tạo (Đ/c Mai) và file mềm (email: bankhaothitcncc@gmail.com).
 • Tổng hợp kết quả học tập toàn khóa học các lớp K10: GVCN tổng hợp, Trưởng khoa kiểm tra và ký duyệt gửi về Phòng Đào tạo (Đ/c Tuyền).
 • Học sinh đăng ký dự thi: Phòng Đào tạo (Đ/c Tuyền) phối hợp GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện mẫu đăng ký như quy định.
 • Từ ngày 20/05/2019 đến 04/06/2019:
 • Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh: Trưởng khoa lên kế hoạch (gửi về phòng Đào tạo) và tổ chức thực hiện ôn tập.
 • Họp xét điều kiện dự thi: 08g00 ngày 28/05/2019. Thành phần tham dự: Chủ tịch hội đồng thi, Phòng Đào tạo, Trưởng khoa,  GVCN.
 • Mua nguyên vật liệu thực hành (Ban mua sắm + Trưởng khoa).
 • Chuẩn bị các phòng thi, xưởng thực hành (Phòng TV-CSVC, Quản lý xưởng).
 • Lập danh sách học sinh dự thi (Phòng Đào tạo).
 • Họp Hội đồng thi tốt nghiệp, họp ban đề thi (Hội đồng thi, Ban đề thi,).
 • Từ ngày 05/06/2018 đến ngày 07/06/2019: Tổ chức thi tốt nghiệp.
 • Môn lý thuyết nghề: 7g30 ngày 05/06/2019 (thứ tư).
 • Môn chính trị: 7g30 ngày 06/06/2019 (thứ năm).
 • Thực hành nghề: 7g30 ngày 07/06/2019 (thứ sáu).
 • Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 15/06/2019: Chấm thi; Lên điểm tốt nghiệp và xét kết quả tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp nghề cho học sinh khóa 10 trình độ trung cấp, đề nghị các bộ phận được phân công thực hiện đúng theo nội dung và thời gian nêu trên./.

 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                              Trần Minh Phụng

 

 

File đính kèm:
     Tải về

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 2 03/06/2019 03:19


Trở về