Đăng ngày Thứ 7 02/01/2021 03:48 Danh sách Cán bộ - nhân viên phòng Đào tạo

Stt

Họ Và Tên

Vị trí công việc

Ghi chú

1

Nguyễn Bảo Trọng

Trưởng phòng

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

 

3

Trần Ngọc Ngà

Nhân viên

 

4

Lê Thành Trí

Nhân viên

 

5

Lê Thanh Liêm

Nhân viên

Phụ trách đào tạo lái xe A1

6

Phạm Thị Thúy Quỳnh

Nhân viên

Ghi danh

 Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 7 02/01/2021 03:48