Đăng ngày Thứ 6 21/09/2018 06:48

BAN GIÁM HIỆU

  1. Hiệu trưởng: Trần Minh Phụng

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Công tác nhân sự;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Quản lý điều hành tài chính;

- Quản lý các kế hoạch phát triển chuyên môn, cơ sở vật chất;

- Phòng Hành chính – Quản trị;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Tài vụ - CSVC;

- Phòng Công tác HSSV - Quan hệ xí nghiệp.

  1. Phó hiệu trưởng: Ths. Lê Đình Hùng

Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực, phòng khoa:

- Nội chính (công tác tổ chức, chế độ chính sách);

- Quản lý các Khoa: Kỹ thuật cơ sở - Nông nghiệp, Tổ Văn hóa + Tổ Chủ nhiệm.

  1. Phó hiệu trưởng: Phan Đỗ Huy Thông

Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực, phòng khoa:

- Các lớp liên kết, liên doanh, dịch vụ, hoạt động ngoại khóa, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực tập, giới thiệu việc làm, lái xe môtô, Văn hóa cơ sở;

- Phụ trách các Khoa: Cơ khí - Ô tô, Tin học - Nữ công, Kỹ thuật điện.

 

 

 

 

 

 

 Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 3 01/01/2019 10:32