Đăng ngày Thứ 6 21/09/2018 06:48

BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng Trần Minh Phụng:

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Công tác nhân sự;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Quản lý điều hành tài chính;

- Quản lý các kế hoạch phát triển chuyên môn, cơ sở vật chất;

- Quản lý Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Tài vụ - CSVC; Phòng Công tác HSSV - Quan hệ xí nghiệp.

- Tổ trưởng tổ chủ nhiệm; xây dựng đơn vị văn hóa cơ sở.

 

2. Phó hiệu trưởng Phan Ngọc Mai:

Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Nội chính (công tác tổ chức, chế độ chính sách);

- Quản lý phòng Đào tạo; Khoa Văn hóa – Môn chung.

- Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

3. Phó hiệu trưởng Phan Đỗ Huy Thông:

Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực, phòng khoa:

- Phụ trách các Khoa: Cơ khí - Ô tô; Tin học - Nữ công; Kỹ thuật điện.

- Các lớp liên kết, liên doanh, dịch vụ; hoạt động ngoại khóa; liên kết hợp tác với doanh nghiệp; thực tập, giới thiệu việc làm; lái xe môtô: cơ sở vật chất.


 

 

 

 

 Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 7 02/01/2021 01:35