Thông báo thu học phí HK I 2018-2019

Đăng ngày Chủ nhật 02/09/2018 01:21

   UBND HUYỆN CỦ CHI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC NGHỀ CỦ CHI                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------*****----------------                               -------------****---------------

Số :          /TB-TCN                                              Củ Chi, Ngày      tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v Thu học phí học sinh HK1 -năm học 2018 - 2019 )

A .Mức thu học phí năm học 2017-2018  như sau :

 + Ngành :Nông nghiệp ( lớp thú y ): 500.000 đ / tháng

             + Ngành : Cơ khí, ô tô, điện tử, điện CN, điện lạnh, May CN,

Tin học: 550.000 đ/ tháng

I/. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS :  Miễn  học phí

            ( lập hồ sơ miễn học phí theo mẫu nhà trường – sẽ lập bổ sung sau khi nhập học)

II /. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT ( HK1)

            Thu học phí theo học kỳ như sau

            Lớp thú y : 500.000 đ X 5 tháng =  2.500.000 đ / học kỳ

            Các ngành nghề khác : 550.000 đ X 5 tháng = 2.750.000 đ/ học kỳ 

III /. Các khoản thu khác ( bắt buộc )

+ Vệ sinh phí              :  150.000đ / HK

+ Bảo hiểm y tế          :  525.420 đ/ năm  

Trong đó : theo qui định tại công văn số 1416/TB-BHXH mức đóng : 750.600 đ

                        + Nhà nước hỗ trợ 30%         : 225.180 đ

                        + Học sinh đóng 70%             : 525.420 đ

+ Logo trường           :    15.000 đ/ 5 cái

+ Bảng tên học sinh   :    15.000 đ/ 5 cái

+ Bảo hiểm tai nạn    :    30.000 đ / năm

                         Cộng :  735.420 đ

V/.Thời hạn nộp học phí , vệ sinh phí & Bảo hiểm học sinh, logo, bảng tên :

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày  30/09/2018

VI /. Nơi nộp học phí:

            Học sinh các khóa nộp học phí, vệ sinh phí & Bảo hiểm học sinh tại Phòng Tài Vụ-Cơ sở vật chất ( Phòng số 04 ).

B/.Hồ sơ miễn giảm học phí:

1.Đối với học sinh tốt nghiệp THCS ( miễn học phí ):

  • Đơn miễn giảm (theo mẫu của trường)

2. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT

  • Giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo (có sổ) (nếu thuộc diện nghèo)
  • Giấy xác nhận gia đình thuộc diện chính sách: Thương binh, liệt sĩ, có công CM (Nếu thuôc diện chính sách)
  • Đơn miễn giảm (theo mẫu của trường)
  • Photo hộ khẩu (kèm theo)

Lưu ý:

  • Đối với những học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương thì phải photo thẻ bảo hiểm y tế nộp lại cho trường.
  • Đối với những học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế của trường đến 31/ 12/2018 hết hạn thì bắt đầu mua lại vào ngày 01 tháng 01 năm 2019.

 

Nơi nhận                                                                                 Hiệu trưởng                          

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

- Các phòng ban

- Trưởng Khoa, tổ trưởng bộ môn.

- Lưu văn thư                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 6 21/09/2018 12:30


Trở về