Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019

Đăng ngày Thứ 5 25/04/2019 10:16

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

Số:  100/TB-TCNCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 25 tháng 4 năm 2019

   

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4),

Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019

 

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019,

 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi thông báo việc nghỉ Lễ như sau:

 

  1. Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh được nghỉ liền 03 (ba) ngày, từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019 (bù cho thứ Hai ngày 29/4/2019).
  2. CB-GV-CNV vẫn làm việc theo lịch công tác vào sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019.
  3. Phòng CT HSSV-QHXN Thông báo cho học sinh biết lịch nghỉ Lễ.
  4. Phòng HC-QT cử CB treo cờ Tổ quốc ở cơ sở chính trong các ngày Lễ nêu trên.
  5. Lãnh đạo và bộ phận Bảo vệ trực theo lịch trực đã phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan trước và sau Lễ.

 

Nơi nhận:

  • BGH (để biết);
  • Các đ/c trong Liên tịch;
  • Các đ/c trưởng phòng, khoa, tổ bộ môn (để TB cho CB-GV-CNV và Học sinh);
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Minh Phụng

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 5 25/04/2019 10:17


Trở về