1
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
2
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
3
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
4
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
5
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
6
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
7
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 1
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 2
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 3
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 4
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 5
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 6
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 7
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 8
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 9
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 10
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 11
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 12
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Đại hội viên chức 13
Đại Hội Viên chức 2023 - Trường Trung cấp nghề Củ Chi
1/7
Đại Hội Công đoàn cơ sở trường Trung cấp nghề Củ Chi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
2/7
Đại Hội Công đoàn cơ sở trường Trung cấp nghề Củ Chi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
3/7
Đại Hội Công đoàn cơ sở trường Trung cấp nghề Củ Chi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
4/ 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
5 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
6 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
7 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi