TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023:

1 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
2 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
3 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
4/ 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
5 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
6 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi
7 / 7
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 - Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi