Advertisement

Liên kết với chúng tôi:

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024

I. Thông tin cá nhân

Ngày, tháng, năm, sinh    

Đối tượng ưu tiên (nếu có)   

II. Thông tin đăng ký học

Tên trường:

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

Mã số:

TCD0220

Tên nghề học:

Mã ngành    

Trình độ đào tạo:

Trung Cấp

Mã ngành

Trình độ đào tạo:

Trung Cấp